Telefón: 0948 089 515

Cenník

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 49.999 EUR dohodou
od 50.000 do 299.999 EUR 4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
od 300.000 do 1.300.000  EUR 3 % z kúpnej ceny
od 1.300.000 EUR dohodou

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

 

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 30 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky
nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov
nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za
účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
Inzerovanie nehnuteľnosti 0,80 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov
spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.)
najviac vo výške 0,80 / deň.
Obhliadky 100 € / mesačne  Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému
sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej
3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

 

15 € / za každú začatú polhodinu Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si
klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa
pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom
paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému
sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu
času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s
obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne)
spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument
(napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia,
potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný
uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi
nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť,
ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie
o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu
je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja
nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov
takto:
15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada
správca +
45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a
strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 50  

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel
sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 200  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú
musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 100  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu,
ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti podľa balíka Ceny balíkov ako aj rozpis služieb vám zašleme na požiadanie.