Telefón: 0948 089 515

STAVEBNÁ INŠPEKCIA

Inšpekcia technického stavu nehnuteľnosti

Kedy môžem využiť stavebnú inšpekciu ?

 • Pri kúpe nehnuteľnosti za účelom vyjednania zľavy
 • Pri reklamovaní vád po kúpe nehnuteľnosti
 • Pri preberaní nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti
 • Pri úradnom konaní

Premýšlate o kúpe nového bytu alebo domu a chceli by ste si nechať poradiť s jeho výberom v rámci našej služby?

Predávate Vašu nehnuteľnosť a chceli by ste, aby nový majiteľ mal prehľad o skutočnom stave Vami predávanej nehnuteľnosti?

MEDIATOREAL Vám ponúka profesionálnu kontrolu nového bytu či rodinného domu, ktorou ušetríte finančné prostriedky za prípadné opravy. Ako správni špecialisti Vám nájdeme pri inšpekcii na nehnuteľnosti všetky skryté nedostatky. Neplaťte za nové bývanie, pokiaľ nepoznáte jeho skutočný stav.

Čo preskúmame?

Preveríme Vám jej stav
Odhalíme skryté nedostatky
Vyčíslime náklady na odstránenie vád

Čo preskúmame?

Skutočnú výmeru plochy
Systém vykurovania
Odvetranie
Stav stien a podláh
Stav okien
Zdravotechnickú inštaláciu
Elektroinštaláciu
Protipožiarnu ochranu
Rozvody a kabeláž

Získate správu o technickom stave nehnuteľnosti

Inšpektor Vám vyhotoví technickú správu, v ktorej popíše zistené nedostatky, odhalí možné problémy, skryté vady a odhadne náklady, ktoré treba na opravy vynaložiť.

Objednať inšpekciu nehnuteľnosti

  Lokalita

  Typ nehnuteľnosti

  Kedy Vám vyhovuje návšteva inšpektora?


  Meno

  Email

  Telefon

  Znalecký posudok a ohodnotenie nehnuteľností

  Aby mali znalecké posudky potrebnú vážnosť a dôveryhodnosť, musí oceňovanie nehnuteľností prebiehať zodpovedne a precízne. Zoznam znalcov je prísny ak dochádza k porušovaniam všeobecných predpisov a znalci sú si vedomí, že v prípade porušenia všeobecných pravidiel, napríklad, ak je odhad nehnuteľnosti podhodnotený, prípadne, ak sa zistí, že ohodnotenie nehnuteľností bolo robené s negatívnymi motívmi, sa znalecký posudok môže stať neplatným a znalec môže byť zo zoznamu znalcov vyškrtnutý. Zoznam znalcov eviduje každú sankciu udelenú znalcovi, vrátane pozastavenie znaleckej činnosti či spomínaného vyškrtnutia zo zoznamu.

  Metódy používané na ohodnotenie nehnuteľností a stavieb

  Pri výpočte všeobecnej hodnoty oceňovanej nehnuteľnosti je výber vhodnej metódy v kompetencii znalca. Zoznam znalcov obsahuje dostatočný počet kvalifikovaných znalcov v podstate na celom území Slovenska. V závislosti od druhu a účelu, pre ktorý je znalecký posudok robený, znalci môžu použiť aj viacero metód súčasne, avšak pre konečný odhad nehnuteľnosti je braná do úvahy tá metóda, ktorá najlepšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty. Vlastný zoznam znalcov majú aj banky. Znalecké posudky robené našimi znalcami akceptujú všetky banky, naši znalci sú preverení, bez negatívnych zápisov, ktoré by evidoval zoznam znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

  Všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti je možné vypočítať nasledovnými metódami:

  1. Porovnávacia metóda

  • pre znalecké posudky a ohodnotenie nehnuteľností touto metódou využíva znalec transakčný prístup. Informácie získavajú znalci z trhu s nehnuteľnosťami, kde sledujú najmä lokalitu, rozlohu, počet obytných miestností či stav konkurenčných ponúk. Porovnávajú sa minimálne 3 nehnuteľnosti. Faktory porovnávania možno rozdeliť na ekonomické (forma a dátum prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a stavby, spôsob zaplatenia, atď.); polohové (lokácia stavby, atraktivita lokality, mesto, miesto,…); fyzické a konštrukčné faktory (najmä úroveň štandardu, použité materiály, príslušenstvo,…)
  • pre výpočet môžu znalci použiť aj matematickú štatistiku v prípade, že je k dispozícii tak veľký súbor, aby boli splnené podmienky matematickej štatistiky pre relevantné znalecké posudky

  2. Výnosová metóda

  • používa sa najmä pre oceňovanie nehnuteľností – pozemkov, ktoré sú schopné dosahovať výnos
  • odhadca nehnuteľností odhaduje hodnotu na základe trhových výnosov, t.j. podľa toho, akú výšku nájmu je možné stanoviť vzhľadom na lokalitu a konkurenčné, porovnateľné pozemky

  3. kombinovaná metóda

  kombinácia výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti porovnávacou a výnosovou metódou u stavieb, ktoré sú schopné dosahovať výnos formou prenájmu

  4. metóda polohovej diferenciácie.

  • spoločne s porovnávacou metódou je najvyužívanejšou pri odhade všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb
  • odhad nehnuteľnosti pri jej využití vychádza z technickej hodnoty nehnuteľnosti upravenej koeficientom polohovej odlišnosti, ktorý vyjadruje vplyvy pôsobiace na hodnotu nehnuteľnosti v danom čase a priestore
  • zvlášť sa stanovuje všeobecná hodnota pre stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov, zvlášť pre byty a nebytové priestory a zvlášť pre pozemky
   oceňovanie nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, odhad nehnuteľnosti, zoznam znalcov, znalecký posudok, znalecké posudky, znalec, znalci,

  V prípade, že sa jedná o ohodnotenie nehnuteľností a stavieb nemocníc a zdravotníckych zariadení a hodnotenie ich všeobecnej hodnoty, sa vždy ako jedna z metód použije metóda polohovej diferenciácie a pri hodnotení faktorov sa zohľadňuje najmä faktor – súčasný technický stav.

  Všeobecná hodnota stavieb, ktoré boli príslušným stavebným úradom určené alebo povolené na odstránenie, sa vypočíta ako rozdiel všeobecnej hodnoty použiteľného materiálu, ktorý je možné získať odstránením stavby a nákladov súvisiacich s odstránením stavby vrátane nákladov na odpratanie nepotrebného materiálu zo zbúranej stavby a jeho uloženia na skládku. Všeobecná hodnota stavby určenej na odstránenie nemôže byť záporná, t.j. znalecké posudky musia obsahovať kladný výsledok hodnoty stavieb určených na zbúranie. Nakoľko je zoznam znalcov delený podľa odborov a odvetví, aj pri určovaní všeobecnej hodnoty stavieb určených na odstránenie môžu znalecké posudky vypracovávať len znalci oprávnení pre daný odbor a dané odvetvie.

  Výpočet východiskovej hodnoty (VH)

  Ohodnotenie nehnuteľností robí znalec zapísaný v zozname znalcov na báze rozpočtových ukazovateľov, pričom každý rozpočtový ukazovateľ musí byť preskúmateľný. To znamená, že ho musí byť možné jednoznačne identifikovať názvom a zatriedením do číselníka klasifikácie stavieb. Ako tretí identifikačný bod je jednotková hodnota určená podľa verejne publikovaných katalógov, ktoré určuje ministerstvo a z ktorého daný rozpočtový ukazovateľ znalec vybral alebo vytvoril.

  Pre správny odhad nehnuteľnosti a následne samotný znalecký posudok je nevyhnutné, aby znalec jednotkovú hodnotu upravil preskúmateľným spôsobom podľa jednotlivých charakteristík hodnoteného objektu (vybavenosť objektu, konštrukčno-materiálová charakteristika, výška podlaží, plocha podlaží a pod.) a prepočítal ju do cenovej úrovne k obdobiu, ku ktorému sa odhad ceny nehnuteľnosti robí.

  Statický posudok je dokument, ktorý preukazuje splnenie základnej požiadavky na stavby, ktorou je mechanická odolnosť a stabilita stavby v zmysle § 43d ods. 1. písm. a) Zákona č 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a sú splnené podmienky spoľahlivosti, bezpečnosti, používateľnosti a trvanlivosti stavby.
  Statický posudok je vypracovaný v zmysle súčasnej platnej legislatívy a technických noriem pre príslušnú snehovú a vetrovú klimatickú oblasť.

  A aká je cena statického posudku? Je to veľmi individuálne a odvíja sa to od náročnosti Vášho projektu, ktorý statik posudzuje. Pre viac informácií si môžete pozrieť orientačný cenník statického posudku.

  V praxi sa pod zaužívaným označením inžinierska činnosť rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

  Zabezpečuje najmä vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne.